Privacy beleid ARC

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01 juli 2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van ARC  (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld, u reageert op een openstaande vacature, vraagt informatie via de website,….

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: CV, begeleidende brief,…

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen via de gegevens onder het punt “contactgegevens”.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.
De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van identiteitskaart toe te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.

De verwerkingsverantwoordelijke kan van de betrokkene betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de betrokkene wordt aangevraagd.

Van zodra de betrokkene deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op standaard elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de betrokkene dit anders wenst.

De kopie van zijn gegevens zullen aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van identiteitskaart toe te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanner de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de betrokkenen uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of rechten en de vrijheden van de betrokkene, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. In geval van betwisting kan de betrokkene in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in punt “bezwaar en klachten” van huidig beleid.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de betrokkene en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • Wanneer de betrokkene de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken;
 • Wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de betrokkene de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • Wanneer de betrokkene deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 • Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkene ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

 

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), de uitwissing verkrijging van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • De betrokkene heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • De betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de betrokkene oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering)
 • De persoonsgegevens hebben het voorwerp gemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • De persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;
 • De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zicht tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwisseling de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen;
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de betrokkene en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de betrokkene te verlenen.

De betrokkene heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waaraan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

 • Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd worden met de hulp van geautomatiseerde processen; en
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de betrokkene eveneens het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bezwaren en klachten:

De betrokkene kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

telefoon: +32 274 48 00
e-mail: commission@privacycommission.be.

De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Koningin Astridlaan 62, 2550 Kontich

Ons telefoonnummer: 03 259 05 05

Onze “Data Protection Officer” via dpo@arc .be

Cookiebeleid

Deze website kan gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Een ‘Cookie’ is een klein tekstbestand dat op uw toestel opgeslagen wordt. Het bevat info omtrent het surfgedrag op onze website. Zo onthouden we bijvoorbeeld uw klikgedrag doorheen de website of onthouden in welke taal u de website bezocht.

Wanneer u informatie deelt via een sociale mediaknop, zal de gekozen sociale media dit registreren. Deze informatie kan verder gelinkt worden aan targetting/advertentiedoeleinden.

U heeft te allen tijde de keuze om het plaatsen van cookies uit te zetten in uw browser. Wanneer u alle cookies blokkeert, kunnen we niet garanderen dat alle functionaliteiten correct blijven werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kan u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook de cookies van andere websites die je bezoekt.

De partijen die werken met cookies op onze website, mogen de opgeslagen info aan derden verschaffen indien zij hier wettelijk tot verplicht worden. Uw IP-adres wordt echter nooit gecombineerd met de overige door u gegenereerde gegevens.

Welke cookies gebruiken wij?

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-tool die door het gebruik van cookies bijhoudt hoe bezoekers een website gebruiken. Van deze informatie worden diverse rapporten gegenereerd en mogelijk worden de gegevens gebruikt voor andere Googlediensten.

Polylang

Polylang is een tool die de meertaligheid van een website kan voorzien. Polylang slaat op in welke taal u de website bezoekt, om deze de volgende keer meteen in dezelfde taal te openen.

Emolytics

Emolytics is een tool voor marktonderzoek en web-analytics. Deze tool houdt gegevens bij over de manier waarop bezoekers een website gebruiken. Daarnaast kunnen er na het invullen van een vragenlijst hiermee rapporten gegenereerd worden.