ARC Email disclaimer

Deze e-mail en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Kopiëren, verdelen of ander gebruik dient te gebeuren met omzichtigheid en respect voor de wettelijke rechten die eventueel kunnen geschonden worden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terecht komt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen. U bent dan niet gerechtigd deze e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden af te drukken, te kopiëren, te bewaren of enig ander gebruik van te maken.

Deze e-mail en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat deze e-mail en/of bijgevoegde bestanden er vrij van zijn. ARC aanvaardt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Verzending via internet is intrinsiek onzeker en ARC geeft geen garanties met betrekking tot de behoorlijke of volledige verzending van de e-mail en de bijgevoegde bestanden, noch van het tijdstip van ontvangst.

Deze e-mail en de bijgevoegde bestanden gaan uit van de auteur van de e-mail en kunnen ARC slechts juridisch verbinden ná schriftelijke bevestiging ervan uitgaande van de bevoegde directie. Gelieve de afzender van de e-mail te verwittigen indien u een schriftelijke bevestiging van de bevoegde directie wenst te ontvangen.

Adviezen via e-mail en bijgevoegde bestanden worden uitsluitend verstrekt binnen de grenzen van de ons beschikbaar gestelde informatie. ARC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies indien de beschikbaar gestelde informatie onjuist, onvolledig of niet langer actueel is. Adviezen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van ARC ARC algemene verkoopsvoorwaarden – ARC  tenzij anders-luidende geschreven overeenkomst.

Mailing via e-mail kan door u op te volgen instructies of te ondernemen acties bevatten. Indien u hier geen of laattijdig gevolg aan geeft, kan ARC hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.