Buy & Try Actie
Algemene voorwaarden en betrokken producten

Binnen het kader van Buy & Try Programma van ARC kunnen klanten, die de invoering van een bepaalde product of oplossing overwegen, deze in de praktijk testen zonder risico van vaste contractduur of aanschafkosten van het geteste materiaal.

De voorwaarden van dit programma worden hier nader toegelicht

A.     Voorwaarden

 1. Voor de Deelnemer geldt een geld-terug-garantie (onderhevig aan onderstaande voorwaarden) als de aangeschafte ARC oplossing na 30 kalenderdagen vanaf de lever of installatiedatum niet aan de verwachtingen van de Deelnemer voldoet
 2. Het ARC Buy & Try programma wordt hierna het “Programma” genoemd.

B.     Deelnemers

 1. Alleen Eindklanten kunnen aan dit Programma deelnemen mits voorafgaandelijke aanvraag bij een ARC Sales of door middel van een vraag naar sales@arc.be te richten om gebruik te mogen maken van een Buy & Try actie.
  Dit houdt in dat Eindklanten een aanvraag voor de Buy & Try-restitutie kunnen indienen en deze ontvangen. Naar de persoon of het bedrijf die/dat een aanvraag indient voor restitutiebetaling en daarvoor in aanmerking komt, wordt hierna verwezen met de term Deelnemer. Wederverkopers mogen geen aanvraag namens hun klanten indienen.

C.     Producten

 1. Naar de in aanmerking komende aangeschafte producten wordt hierna verwezen met de term ARC-producten. Alleen de producten en diensten die op de webpagina arc.be/buyandtry opgenomen staan komen in aanmerking voor dit programma.
 2. Met inachtneming van deze voorwaarden komt u in aanmerking voor restitutie van ten hoogste het volledige aankoopbedrag van uw in aanmerking komend product als u niet volledig tevreden bent met de prestaties van het product.
 3. De eventuele aangerekende configuratie-, plaatsing- en verplaatsingskosten blijven te betalen en worden niet gecrediteerd.
 4. In het kader van de Buy & Try wordt de demontage na de inroeping van dit programma om de materialen te retourneren niet apart aangerekend op voorwaarde dat deze binnen de 8 werkdagen kan gebeuren, tijdens de normale werkuren van ARC en op dezelfde locatie dan de initiële inbouw.

D.     Algemeen

 1. Voor deelname aan dit programma moet dit op voorhand aangevraagd worden bij uw ARC contact en bevestigd worden door de vermelding Buy & Try op uw orderbevestiging, met de duidelijke indicatie van welke goederen en diensten indien u de producten niet weerhoudt achteraf mogelijks terugbetaald kunnen worden.
 2. Als u niet tevreden bent met uw nieuwe product kan u binnen 30 dagen na de datum van installatie (waarbij de datum van installatie geldt als dag 1), het claimproces opstarten om uw product door ARC opnieuw te laten uitbouwen. De claim kan u opstarten volgens de procedure hieronder beschreven.
 3. ARC accepteert uitsluitend complete en onbeschadigde retourzendingen in de originele verpakking. Zonder de originele verpakking vindt geen restitutie plaats.
  Het door ARC geleverde product moet compleet en onbeschadigd worden geretourneerd in de originele verpakking en met alle originele accessoires die zijn inbegrepen op het moment van aanschaf van betreffende product (accessoires zoals, maar niet beperkt tot laadkabels, dashmounts, stylus, andere afneembare onderdelen, handleidingen, netwerkadapters, geheugenkaarten, kabels, voedingen, enzovoort). Niet-complete of beschadigde retourzendingen kunnen niet of worden slechts gedeeltelijk terugbetaald.
 4. Indien de goederen na uitbouw geen zichtbare gebruikssporen of schade vertonen komen in aanmerking voor een volledige restitutie.
 5. Indien een bepaald product aangemeld is op een Apple of Google account dient deze hier volledig van afgemeld te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor terugbetaling.
 6. De aanschafprijs aangegeven op de factuur wordt gecrediteerd en terugbetaald. ARC zal uitsluitend dit bedrag betalen. Andere hardware, software, plaatsingen- en configuratiediensten zijn uitgesloten van restitutie. Andere kosten worden niet terugbetaald door ARC en hiervoor kan geen aanvraag worden ingediend.
 7. Eén claim per aangekocht product dat in aanmerking komt. Maximaal 1 claim per geregistreerde bedrijf per artikelreferentie.
 8. Door eventuele deelname aan de Buy & Try actie vervalt de verplichting NIET van de tijdige betaling van de opgemaakte factuur bij levering van het betreffende product of oplossing. Terugbetaling in geval van retourzending zal door ARC slechts gebeuren nadat de volledige factuur met betrekking tot de levering, configuratie en plaatsing van de goederen gebeurd is.
 9. Claims op grond van mechanische defecten, wijdverbreid voorkomende storingen of schade worden afgewezen. Alleen eenheden die perfect werken worden geaccepteerd.

E.     Registratie en claim indienen

 1. Als u om een of andere reden niet geheel tevreden bent met de prestatie van het aangekochte product waarvan op voorhand de Buy & Try actie gemeld was ( en concreet opgenomen is op uw orderbevestiging, leveringsnota en/of factuur), kan u uw aangekochte product binnen de 30 dagen retourneren. Claims die niet binnen 30 dagen na datum van aankoop zijn ontvangen worden als ongeldig beschouwd, waarbij de datum van installatie in uw voertuig geldt als dag 1
 2. Stuur een mail naar Boekhouding@arc.be met de referentie van de betreffende factuur waar u de Buy & Try programma wil inroepen met de toelichting welke artikelen u graag retourneert en waarom. Indien de materialen ingebouwd zijn geweest bij levering zal de planningsdienst van ARC u binnen de 2 werkdagen contacteren wij u voor een interventie in te plannen voor de uitbouw van het door ons ingebouwde materiaal. Deze uitbouw moet binnen de 8 werkdagen na aanmelding van uw claim kunnen uitgevoerd worden,
 3. Als uw claim gehonoreerd wordt, moet het in aanmerking komende product zonder zichtbare schade zoals beschreven in artikel 13 door de technieker van ARC uit uw voertuig gedemonteerd worden om in aanmerking te kunnen komen voor volledige restitutie. Indien het geretourneerde product beschadigd blijkt te zijn, kan dit ertoe leiden dat de hoogte van het terug te betalen bedrag wordt aangepast op basis van de staat van uw product .
 4. Als het item niet aan de voorwaarde beschreven in artikel  13 voldoet, ontvangt u een aangepaste waardebepaling per e-mail. Vanaf de dag dat u per e-mail of post een bericht over de nieuwe waardebepaling wordt toegestuurd, hebt u 5 werkdagen de tijd om het voorgestelde restitutiebedrag te aanvaarden of af te wijzen. Als we geen antwoord hebben ontvangen binnen deze tijd, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze waardebepaling en wordt uw claim voor betaling verwerkt.
 5. Deelnemers die onvolledige informatie verschaffen bij de aanvraag van een claim worden hierover per e-mail ingelicht en krijgen de gelegenheid om de vereiste informatie binnen 5 werkdagen te verstrekken. Als de deelnemer nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de claim afgewezen.
 6. Het aanbod kan niet op andere bedrijven worden overgedragen; claims worden alleen geaccepteerd van de oorspronkelijke koper. Claims mogen alleen door de koper worden ingediend. U moet de rechtmatige eigenaar zijn van het geretourneerde product.
 7. Alle instructies maken onderdeel uit van deze voorwaarden. Terugbetaling vindt alleen plaats indien aan deze voorwaarden is voldaan door de deelnemer. Door het claimproces te voltooien bevestigen de deelnemers dat zij akkoord gaan met deze voorwaarden. Er wordt geen restitutie verleend aan een deelnemer die deze Voorwaarden heeft geschonden.
 8. Als een claim wordt geweigerd omdat er niet is voldaan aan de voorwaarden van het aanbod, is er geen discussie mogelijk: de beslissing van ARC is definitief.
 9. ARC accepteert geen producten die door derden of door de klant zelf zijn uitgebouwd.
 10. ARC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige storingen in of beschadiging van technische aard of van het voertuig en diens elektronica of schade van enige andere aard voor zover deze de deelnemer verhinderen of anderszins belemmeren om aan deze promotie deel te nemen.

F.     Betaling

 1. Vooropgesteld dat er aan de voorwaarden van dit programma is voldaan, en dat het geretourneerde product overeenkomt met de beschrijving die u hebt gegeven bij de indiening van uw aanvraag voor terugbetaling, wordt uw betaling binnen 30 dagen na goedkeuring van uw claim verwerkt. U ontvangt het terug te betalen bedrag op de door u opgegeven bankrekening
 2. Als de claim wordt gehonoreerd, ontvangt u een volledige restitutie van de promotor alleen voor de kosten van het product. ARC vergoedt niet aanvullende kosten zoals de oorspronkelijke configuratie-, leverings- en installatiekosten, noch enige kosten die de aankoopprijs van het product overtreffen.
 3. ARC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten die in rekening worden gebracht door de bank van de ontvanger.

G.    Juridisch

 1. ARC behoudt zich het recht voor het gebruik van de website nauwlettend te volgen, inclusief IP-adressen van gebruikers, zodat deze misbruik kan vaststellen, en zal aanvragen van de hand wijzen als er redelijke gronden zijn om te veronderstellen dat de voorwaarden van de promotie zijn geschonden of niet volledig in acht zijn genomen.
 2. ARC behoudt zich het recht voor onvolledige, gewijzigde of onleesbare claims te verwerpen. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die zijn zoekgeraakt, te laat aankomen, beschadigd zijn, verkeerd geadresseerd, vertraagd in de post of onvoldoende gefrankeerd. Bewijs van verzending per post wordt niet aanvaard als bewijs van aankoop.
 3. Alle documentatie die wordt ingezonden voor deze promotie wordt het eigendom van de promotor en wordt niet teruggestuurd. De inzending van onjuiste, verkeerde, misleidende of frauduleuze documentatie kan leiden tot uitsluiting van deze promotie. De beslissingen van de promotor met betrekking tot alle aspecten van de promotie zijn definitief en bindend.
 4. De promotor kan geen correspondentie aangaande deze promotie accepteren of verzenden behalve voor zover die beschreven is in deze voorwaarden.
 5. De ARC behoudt zich het recht voor dit programma te allen tijde zonder kennisgeving te annuleren, in te trekken of te wijzigen in uitzonderlijke omstandigheden.

Betreffende  producten

WEBFLEET SOLUTIONS

Webfleet Link640
Webfleet Link740
Webfleet Link340